Resolucija

Resolucija Zavezništva socialno-liberalnih demokratov
Prenesite resolucijo v PDF obliki (0,5 MB)

Resolucija 2. kongresa

 

Stranka »Zavezništvo Alenke Bratušek« se je na svojem drugem kongresu 21. maja 2016 v Ljubljani preimenovala. Novo ime stranke je »Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov«, s skrajšanim imenom »Zavezništvo«.

Novo ime še bolj poudarja nazorsko usmeritev stranke v smeri sredinske, socialno-liberalne stranke, ki se zavzema za tako sodobno evropsko socialno državo, ki spoštuje človekove pravice in ustavno zagotovljeno enakopravnost državljanov, hkrati pa spodbuja podjetništvo in svobodno gospodarsko iniciativo ter ustvarja pogoje, da lahko ljudje pošteno živijo od sadov svojega dela.

Zavezniki še naprej ostajamo zvesti svojemu programu, sprejetem na ustanovnem kongresu stranke 31.5.2014, ki tudi po dveh letih še vedno aktualno odgovarja na največje izzive, s katerimi se srečuje naša država.

Hkrati Zavezniki s predmetno resolucijo za obdobje do naslednjega kongresa izpostavljamo naslednja prioritetna področja delovanja in programske prioritete.

 

Prioritetna področja delovanja

 • gospodarstvo,
 • javne finance in upravljanje državnega premoženja,
 • enake možnosti ter
 • varnost in človekove pravice.

 

Programske prioritete, ki jih bo pri svojem delovanju zagovarjala stranka, so naslednje:

 1. Inovacije, nova delovna mesta in trajnosti razvoj
 2. Vzdržne in zdrave javne finance ter transparentno upravljanje državnega premoženja
 3. Enake pravice za vse – s poudarkom na ženskah in mladih
 4. Zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic v luči begunske krize

 

“Naredimo, kar je treba!”

Inovativnost, nova delovna mesta in trajnostni razvoj

“Slovenija potrebuje stabilno, inovativno in
trajnostno naravnano gospodarstvo”

 

1. Zakaj je to naša prioriteta?

Strategija in cilji, ki jih ZAVEZNIŠTVO predlaga za uspešno gospodarstvo, so usmerjeni predvsem v razvoj in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, v podporo investicijam in inovacijam, v internacionalizacijo, ter v krepitev človeškega kapitala, a vse to z usmeritvijo v trajnostni razvoj in s spoštovanjem do narave.

 

2. Kaj so glavni problemi? 

Glavni problemi, ki zavirajo rast in razvoj našega gospodarstva, so neprijazno in nadpovprečno zbirokratizirano podjetniško okolje, premalo inovativnosti in razvoja, pomanjkanje ustreznih virov financiranja, neustrezna davčna politika, finančna nedisciplina ter problem sive in črne ekonomije.

 

3. Kaj predlagamo? 

V ZAVEZNIŠTVU si prizadevamo za razvojno naravnano, podjetniško usmerjeno, moderno, konkurenčno, trajnostno ter družbeno odgovorno gospodarstvo.

Če želimo zagotoviti stabilno rast slovenskemu gospodarstvu, bodo potrebne spremembe. Nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo so edino zagotovilo za stabilno gospodarsko rast. Za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki je osnova za rast, je treba povečati tudi učinkovitost državnih vzpodbud.

 

Trajnostni razvoj, ki ga predlagamo Zavezniki, bo potekal na naslednjih intervencijskih oseh:

 • Spodbujanje inovacij (t.i. pametna gospodarska rast), ker inovacije pomenijo razvoj in investicije;
 • Internacionalizacija, ker je potrebno vzpodbuditi tuje investicije in podjetja prilagoditi zahtevam in potrebam mednarodnih trgov;
 • Posebno pozornost je potrebno nameniti obrtništvu in podjetništvu malim podjetjem, ki neposredno generirajo nova delovna mesta: z razvojnimi strategijami, s sprostitvijo finančnih virov, z omilitvijo birokracije, z davčnimi olajšavami, s prilagoditvijo izobraževalnega sistema potrebam obrtnikov;
 • Prevetritev delovno pravne zakonodaje za zagotavljanje večje konkurenčnosti gospodarstva,
 • Postopno uveljavljanje modela krožnega gospodarstva in boljša skrb za okolje, nadaljevanje energetske sanacije stavb v javnem in zasebnem sektorju.

 

4. Kakšna bo korist za državljanke in državljane?

Samo uspešna država uspešnih posameznikov lahko zagotavlja tudi visoko raven socialne varnosti in socialno državo. Poiščimo primerjalne prednosti posameznih regij in tako pospešimo njihov razvoj ter omogočimo boljše življenje ljudem v vseh delih države. Obdržimo zavidljiv položaj v Evropi glede varnosti delovnih mest, a hkrati izboljšajmo delovno okolje, da bo bolj atraktivno za vlagatelje. Vlagajmo v ljudi kot proizvodni kapital, vlagajmo v tehnološki razvoj in izboljšajmo institucionalni okvir.

Čisto in varno naravno okolje je predpogoj za zdravo življenje. Varovanje okolja in trajnostni razvoj sta zato za Zaveznike izjemnega pomena. Vzpostavitev modela krožnega gospodarstva naj bo ena osnovnih prioritet Slovenije, ki bo rezultirala v zmanjšani količini odpadkov, zmanjšani emisiji toplogrednih plinov ter razbremenitvi okolja. Hkrati bo omogočila prihranek energije ter boljši izkoristek surovin in proizvodov, kar bo pomenilo ne samo direktne koristi za okolje, ampak tudi za gospodarstvo in ljudi.

Vse to bo našim državljankam in državljanom zagotovilo takšno naravno in poslovno okolje, ki jim bo omogočilo zdravo življenje in hkrati možnosti, da izkoristijo svoje potenciale ter pošteno živijo od sadov svojega dela.

Zdrave javne finance in transparentno upravljanje državnega premoženja

“Zdrav proračun za varnost prihodnost in
transparentno upravljanje premoženja

 

1. Zakaj je to naša prioriteta?

Slovenija ima zaradi svojih naravnih danosti in ugodnih zgodovinskih pogojenosti priložnost, da postane del najboljših v Evropski uniji. Evropska unija je prostor, je družina, kamor Slovenija sodi. Je naša velika priložnost in ne ovira, kot želijo prikazati nekateri. Naše gospodarstvo je kot odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo odvisno od tujih trgov, in trg Evropske unije je naš največji gospodarski bazen. Skupen evropski trg, s prostim pretokom blaga in storitev, je velika priložnost tudi za Slovenijo. In moramo jo izkoristiti! V preteklih letih smo uspeli stabilizirati finančni sistem in ustvariti pogoje za ponoven zagon gospodarstva. Zdaj pa je naloga države, da krhko gospodarsko rast okrepi in ustvari pogoje za dolgoročno vzdržno gospodarsko rast in s tem tudi za vzdržen in zdrav državni proračun. Samo tako bomo lahko uspešni. Z gospodarsko rastjo pridejo nova delovna mesta, višji prihodki proračuna, manj brezposelnih in manj socialnih problemov.

 

2. Kaj so glavni problemi? 

Slovenija se že vrsto let spopada s previsokim javnofinančnim primanjkljajem in z visokim deležem javnega dolga. Dolgoročno visok primanjkljaj pelje državo v grški scenarij. Po drugi strani prehitro nižanje primanjkljaja vodi v socialni kolaps države. Nič od tega ni ne prav in ne dobro za državo in ljudi. Naše javne finance je potrebno spraviti v red, kar pomeni, postopoma zmanjševati primanjkljaj in dolg. Postopoma! S tem bomo dosegli dolgoročno vzdržnost in tudi prihodnjim rodovom zagotovili varno prihodnost.

Državljani morajo vedeti in se zavedati, zakaj plačujejo davke. Davke plačujemo zato, da nam jih država na drugi strani vrne v obliki storitev, kot so šolstvo, zdravstvo, kultura, varnost, obramba. Ker je to denar ljudi, je potrebno zagotoviti, da je javna poraba »javna«, torej transparentna  in učinkovita.

Struktura davkov v naši državi v tem trenutku ni najboljša. Delo je obdavčeno preveč, zato je nujna sprememba na tem področju. Na drugi strani imamo nizko obdavčitev premoženja. Ko govorimo o javni porabi, je ključen problem ta, da nimamo programskega proračuna, ki bi jasno pokazal prioritete in cilje, ki jih bomo z javnim denarjem dosegli.

Leta 2012 je bil ustanovljen Slovenski državni holding. Glavni namen je bilo poenotenje upravljanja državnega premoženja na eni točki. Vsekakor pa se v tem trenutku z našim premoženjem upravlja netransparentno in negospodarno.

 

3. Kaj predlagamo? 

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga je edina prava pot do zdravih javnih financ. Za prestrukturiranje davčnih obremenitev pa je nujno potreben kratkoročen korak. Božičnico in regres je potrebno »očistiti« davkov in pustiti ljudem, da so za svoje dobro in uspešno delo resnično nagrajeni. Razbremeniti je potrebno obdavčitev dela. Na drugi strani bi lahko dodatno obdavčili premoženje, in tisti, ki imajo več, naj v državni proračun tudi prispevajo več. Ni to pošteno?

Na drugi strani je potrebno zagotoviti transparentno javno porabo, kjer bodo jasno določeni cilji, ki jih bomo z javnim denarjem dosegli. Nujna je priprava t.i. programskega proračuna.

Seveda država potrebuje tudi spremembe na področju zdravstva, kjer bi morali jasno razmejiti javno in zasebno, definirati »košarico« storitev in racionalizirati poslovanje bolnišnic. Nujna je pokojninska reforma, ki bo tudi našim otrokom zagotovila varno starost.

Javni sektor in lokalna samouprava potrebujeta spremembe, ki bodo zagotovile boljšo, bolj učinkovito in cenejše poslovanje občin in države. Vse to bo omogočilo zdrave javne finance – proračun za prihodnost!

Pri upravljanju premoženja je potrebno zagotoviti čim bolj transparentno poslovanje SDH-ja, podatki, povezani z upravljanjem državnega premoženja, ne smejo biti skriti pred poslanci in javnostjo. Slovenskim podjetjem, ki se prodajajo, je potrebno poiskati strateške lastnike.

 

4. Kakšna bo korist za državljanke in državljane?

 • Varna prihodnost za vse generacije
 • Ohranitev socialne države
 • Pravičnejša obdavčitev
 • Več delovnih mest
Enakost za vse s poudarkom na ženskah in mladih

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična

 

1. Zakaj je to naša prioriteta?

Številne raziskave, ki so bile opravljene v zadnjih letih, pa tudi izkušnje mnogih, zlasti skandinavskih držav, dokazujejo, da obstaja jasna povezava med razvitostjo neke družbe in stopnjo enakosti, ki je v tej družbi vzpostavljena. Bolj kot država oz. družba spoštuje enakost v vseh njenih segmentih, se pravi ne zgolj enakost spolov, hitreje in kvalitetnejše se razvijajo vsi družbeni podsistemi, večja bi naj bila celo demokratičnost družbe, stabilnejša je tudi gospodarska rast.

Na srečanju Women of the World, ki je bilo leta 2014 organizirano v Evropskem parlamentu v Bruslju, je bila predstavljena tudi raziskava Združenih narodov, ki ugotavlja, da večja enakost, zlasti enakost med spoloma, pomeni tudi manj korupcije, manj kriminala in boljši socialni  status prebivalcev. Po drugi strani, bolj ko je družba neenaka, teže je prebiti socialni status.

Ker enakost predstavlja široko področje, ki predstavlja tudi zelo širok spekter političnega delovanja, smo znotraj tega spektra v Zavezništvu kot svojo prioriteto definirali zlasti enakost spolov, večinoma so še vedno prikrajšane ženske, in mladih.

 

2. Kaj so glavni problemi? 

Nobenega dvoma ni, da je v Sloveniji na normativni ravni enakost vzpostavljena mnogo bolje kot v marsikateri drugi državi. To velja tako za posamezne podsisteme, kot so izobraževanje, zdravstvo ali socialno varstvo, kot tudi za neenakost v blaginji nasploh. Unicefov center Innocenti je pred kratkim objavil raziskavo, ki prikazuje neenakost v blaginji v 41 državah OECD in EU. Strokovnjaki so analizirali štiri dimenzije in Slovenija je na skupni lestvici zasedla precej visoko 9. mesto. Glede neenakosti v dohodku se je Slovenija uvrstila na 19. mesto, pri izobraževanju na 11. mesto, v zdravju na 16. mesto,v zadovoljstvu z življenjem na 12. mesto. Če gledamo samo številke, smo lahko zadovoljni, vendar Unicef opozarja, da ni razloga za zadovoljstvo, saj se je na vseh področjih rezultat poslabšal glede na raziskavo iz leta 2008.

Tudi na področju enakosti žensk lahko govorimo o visoki normativni enakosti, a veliki neenakosti v praksi. Ženske so še vedno plačane manj kot moški, a hkrati delajo več in še vedno nosijo mnogo večje breme skrbi za dom in družino. Največja pa je razlika v moči in to tako pri političnem kot pri gospodarskem udejstvovanju.

V Sloveniji sta se v zadnjem letu na tem področju izvajala dva projekta: projekt Openn – Osvojiti politično enakost z novimi imeni, ki se je osredotočil bolj na politično področje, ugotavlja, da so politične kvote, ki jih je uvedla zakonodajo, sicer bistveno spremenile politični zemljevid Slovenije in znatno povečale število žensk na političnih funkcijah. Pa drugi strani pa procentualno povečanje ne rezultira tudi v večji politični moči žensk, kar velja tako za državni nivo, kot še zlasti za nivo lokalnih skupnosti.

Še slabša je situacija na področju moči pri gospodarskem odločanju, s čimer se je ukvarjal projekt Eqpowerec – Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči. V številu žensk, članic uprav ali nadzornih svetov na pomembnih mestih v gospodarstvu, močno zaostajamo za razvitimi evropskimi državami, hkrati pa tudi vladni dokumenti ugotavljajo, da je napredek glede uravnotežene zastopanosti spolov na področju odločanja v gospodarstvu še vedno prepočasen. Ključen razlog so ovire, s katerimi se ženske soočajo pri napredovanju na najvišje vodstvene položaje (t.im. glass ceiling).

 

3. Kaj predlagamo? 

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb;
 • Dodatne zakonodajne ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine za oba spola;
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem;
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Openn, glede na vrsto volilnega sistema);
 • Vzpostavitev mentorskega sistema.

Ključno je, da se ne zadovoljimo zgolj s spremembo nekaterih ključnih zakonov, ampak da tudi v praksi konstantno zagotavljamo pogoje, ki bodo ženskam omogočili, da bodo tudi dejansko enakopravno sooblikovale politične in gospodarske odločitve.

 

4. Kakšna bo korist za državljanke in državljane?

Večja enakost spolov pri razdelitvi politične in ekonomske moči bo v procese odločanja prinesla novo kvaliteto, kar bo imelo številne pozitivne učinke za razvoj družbe. To dokazujejo prakse držav kot so Norveška, Danska in Islandija.

Te države, ki zagotavljajo najvišji nivo enakosti, hkrati izstopajo:

 • po zelo visoki kvaliteti življenja in blaginji državljanov,
 • veliki stopnji demokratičnosti so-odločanja,
 • nizki stopnji korupcije in kriminala,
 • vzdržni gospodarski rasti in
 • velikem zadovoljstvu prebivalcev.

 

“Mladim ne sme biti vseeno, kakšna bo njihova bodočnost in kdo bo odločal o njihovi usodi

Prihodnost je v rokah mladih, tudi v politiki. Imeti morajo možnost, da prevzamejo vodenje države na način, za katerega menijo, da je boljši kot tisti, ki ga poznajo starejše generacije. Mlade zanimajo predvsem področja z »življenjsko vsebino«, kot so izobraževanje, zaposlovanje in stanovanjska politika. Na žalost pa številni nimajo možnosti zaposlitve, ne morejo si ustvariti družine in najti rešitve za stanovanjski problem, in zato postajajo vse bolj razočarani in apatični.

Priča smo vse večjemu odporu mladih do politike, politikom mladi ne zaupajo, mislijo, da se mladih politika ne tiče, zato se večinoma ne udeležujejo volitev.

A mladim ne sme biti vseeno, kakšna bo njihova prihodnost in kdo bo odločal o njihovi usodi. V ZAVEZNIŠTVO zato vabimo mlade, da se politično aktivirajo, da se nam pridružijo. Z mladimi želimo vzpostaviti dialog in odpreti teme, ki jih zanimajo in skrbijo.

Zavezniki tudi pozivamo mlade, da se v čim večjem številu udeležujejo volitev. Samo tako bodo prevzeli odgovornost za svojo prihodnost.

»Izboljšanje položaja mladih mora biti ključna politična prioriteta,
ki se mora izkazati v resnih namerah in v dejanjih,
ne le v lepih besedah.«

 

Zagotavljanje varnosti in človekovih pravic v luči begunske krize

“Za svobodno, varno in pravično družbo

 

1. Zakaj je to naša prioriteta?

Svoboda, človekove pravice in svoboščine so temelji liberalne Evrope in temeljni elementi Evropske unije. ZAVEZNIŠTVO je stranka, ki podpira koncept odprte družbe in verjame, da se je proti nevarnostim, ki jo ogrožajo, vedno treba boriti s konceptom odprte družbe. Ta obsega tudi močno pravno zaščito človekovih pravic in svoboščin ter varovanje človekove integritete. Zato menimo, da morajo liberalne vrednote človekovih pravic in svoboščin v večji meri kot danes prežemati procese odločanja doma in v Evropski uniji, njuno zakonodajo in vsakdanje prakse.

Evropa je že mnoge mesece v izrednem stanju. Begunska kriza je na preizkušnjo postavila liberalne temelje Slovenije in Evropske unije. Če hočemo obvladati begunsko krizo in ohraniti zaščito človekovih pravic in svoboščin, potrebujemo hiter pristop k izrednim razmeram. Zato se pri zagovarjanju nujnih ukrepov pridružujemo svobodomiselnim kolegicam in kolegom širom Evrope.

 

2. Kaj so glavni problemi? 

Doslej so bile vse politike za obvladovanje begunske krize neuspešne. Dublinska uredba se je izkazala za neučinkovito, države članice ne uporabljajo dogovorjenega mehanizma za premestitev, dogovor s Turčijo še ni pokazal rezultatov, razmere v mnogih begunskih taboriščih pa so grozljive. Poleg tega ni bila sprejeta nobena odločitev o vzpostavitvi evropske mejne in obalne straže, o evropski modri karti za zakonite migracije ali glede skupnega evropskega pristopa na področju azila.

Edine rešitve, ki so jih doslej pokazale države članice, so zapiranje meja, taktike za odvračanje beguncev in uvedba nacionalnih kvot za begunce. Prav tako je obžalovanja vredno, da se direktiva o začasni zaščiti ni začela uporabljati že pred več kot pol leta, čeprav je bila pripravljena posebej za ravnanje v primeru množičnega prihoda državljanov tretjih držav. Medtem pa razmere vse bolj uhajajo izpod nadzora. Obenem pa so kršene človekove pravice in svoboščine tistim, ki so zaradi kršitev le-teh in nasilja domačih agresivnežev pobegnili od doma in si iščejo varno življenje pri nas v Evropi.

 

3. Kaj predlagamo? 

 • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže;
 • Drugačno porabo treh milijard evrov iz dogovora s Turčijo, med drugim tudi za neposredno finančno pomoč beguncem;
 • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemne centre;
 • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotnim evropskim azilnim postopkom;
 • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije;
 • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo;
 • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji.

 

V ZAVEZNIŠTVU si delimo prepričanje, da so človekove pravice univerzalne, nedeljive in neodtujljive. V skladu z našim prepričanjem moramo državljani Evropske unije, države članice in vse naše institucije dosledno spodbujati, zagovarjati in uveljavljati vrednote, ki so zapisane v pogodbah o Evropski skupnosti in ustanovitvi Evropske unije, ter pravice, potrjene v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije. Ta zaveza nas veže tako znotraj svojih meja kot tudi v svojih odnosih z drugimi državami in njihovimi prebivalci.

Migracijska in begunska vprašanja zahtevajo in si zaslužijo evropsko in globalno sodelovanje. V Evropi odprtih meja morajo države članice prevzeti skupno odgovornost za begunce. Pomembno je, da celotna Evropska unija s skupnimi kakovostnimi standardi prevzame odgovornost za mednarodno zaščito oseb, ki takšno zaščito potrebujejo.

 

4. Kakšna bo korist za državljanke in državljane?

Varna, solidarna, sočutna in bolj povezana družba.

 

Naročite se na e-novice.

Prosim izpolnite spodnje podatke, hvala.

Uspešno ste se prijavili. Hvala